Privacy statement

PRIVACYVERKLARING STRUIK & HAMERSLAG B.V.

Struik & Hamerslag (S&H) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. S&H houdt zich te allen tijde aan de actuele wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij:

·      persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
·      alleen die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
·      altijd toestemming vragen als dit nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
·      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·      passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
·      op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
·      persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke gegevens verzamelen wij:

Voor alle gegevens die wij verzamelen zijn de grondslag (de reden op basis waarvan de persoonsgegevens verwerkt mogen worden) en de doeleinden bepaald.
 
Voor klanten en leveranciers:
 
Welke gegevens:
naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens), telefoonnummer, e-mailadres, geslacht.
Grondslag:
opdracht of contract.
Doeleinden:
administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht, het uitvoeren van de opdracht, het uitgeven van een opdracht.
 
Voor sollicitanten:
 
Welke gegevens:
de gegevens die sollicitanten ons verstrekken (NAW-gegevens, telefoon-nummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, opleidings-niveau, werkervaring, vaardigheden, burgerlijke staat, evt. rijbewijs, etc.).
In sommige gevallen verstrekken zij ook hun foto.
Grondslag:
vacature, of in geval van een open sollicitatie: of er een vacature bij S&H beschikbaar is.
Doeleinden:
het bepalen van de geschiktheid voor een functie bij S&H.

Voor geïnteresseerden:
 
Welke gegevens:
de gegevens die de geïnteresseerden zelf verstrekken (NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, etc.).
Grondslag:
mondelinge toestemming, afgifte visitekaartjes en/of koppeling via sociale media.
Doeleinden:
informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 
Voor medewerkers:
 
Hiervoor is een apart document opgesteld.
 
Buiten de EU:
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen:
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent gegevens:

Betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien en om ze te laten corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen of af te schermen. Er kan ook bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies. Alle personen die namens S&H kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.

Bewaartermijn:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is toegestaan.

Verstrekking aan derden:

Van klanten, leveranciers, sollicitanten en geïnteresseerden worden de gegevens niet gedeeld zonder toestemming. Deze gegevens worden alleen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van laatstgenoemden gedeeld of als we daartoe op basis van wetgeving of een rechterlijke uitspraak verplicht zouden zijn.

Voor medewerkers is dit omschreven in een apart document.

Meldplicht datalekken:

S&H registreert alle (kleine en grote) datalekken intern. Als er sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben voorgedaan, meldt S&H het datalek bij de Autoriteit Persoons-gegevens.

Klachten:

Klachten over de gegevensverwerking dienen direct gemeld te worden. Als er een klacht tegen de gegevensverwerking gemaakt is, zullen de klachten gewogen worden en zal er vervolgens een weloverwogen besluit genomen worden ten aanzien van de gegevensverwerking. Als men het daarmee oneens is of van mening is niet goed geholpen te zijn, of men is het er op een andere wijze niet mee eens, dan heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen:

S&H behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is aan te bevelen om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat de laatste wijzigingen bij eenieder bekend zijn.

Vragen:

Als S&H zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Industriestraat 4 | 3291 CC Strijen | 078-6742800 | info@struikinteriors.nl

Versie oktober 2018

© Struik Interiors 2023    |    General terms & conditions    |    Purchasing conditions    |    Privacy statement     |   Cookie statement     |   Cookie preferences